Do darmowej dostawy brakuje: [[value]] [[currency]]

Otrzymujesz darmową dostawę!

do kasy suma: 0,00 zł
Nowości
D-LAB Hair Nutrition DUO - termin ważności 30/06/2024
D-LAB Hair Nutrition DUO - termin ważności 30/06/2024
132,82 zł 39,00 zł
Regulamin

REGULAMIN HYALOO

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. § 1. Postanowienia ogólne
  1. Przepisy niniejszego regulaminu określają warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego  www.hyaloo.pl  oraz dokonywania w nim zakupów. Właścicielem  www.hyaloo.pl  jest HYALOO Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Cicha 16, 61-710 Poznań.
 2.  Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
  a) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: info@hyaloo.pl,
  b) telefonicznie pod numerem telefonu.: +48 504 788 078,
  c) drogą pisemną pod adresem do korespondencji: ul. Cicha 16, 61-710 Poznań,
  d) poprzez profil na Facebooku Hyaloo dostępny pod linkiem: https://www.facebook.com/hyaloopl
 3.  Sprzedawca udziela odpowiedzi na wszelkie zapytania w godzinach pracy Hyaloo.pl, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00.
 4.  Sprzedawca nie korzysta z algorytmu indywidualnego dostosowywania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 5.  Dostęp do oferty Hyaloo.pl jest możliwy wyłącznie dla podmiotów prawa handlowego (spółek) oraz profesjonalistów - osób fizycznych posiadających formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia (np. kosmetolog) lub medycyny (np. pielęgniarka, lekarz). Intencją Sprzedawcy jest ograniczenie adresatów przekazu zawartego w ofercie Sprzedawcy do podmiotów prawa handlowego oraz profesjonalistów, czyli osób fizycznych nie będących Laikami. A co za tym idzie dostęp do oferty wymaga zapewnienia przez każdego
  Użytkownika, że odwiedza stronę jako spółka, a jeżeli nie to, że nie jest Laikiem.
 6.  Użytkownicy, będący Laikami zobowiązani są do opuszczenia Hyaloo.pl .
 7.  Akceptując Regulamin Użytkownik potwierdza, że odwiedza stronę jako spółka lub posiada formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny.

 

§ 2. Słownik pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 • Sprzedawca - HYALOO SP Z O. O. z siedzibą w Poznaniu, ul. Cicha 16, 61-710 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 532957, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.100,00 zł, NIP 7831717224;
 • pl - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.hyaloo.pl;
 • Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Hyaloo.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów Produktów;
 • Konto Klienta - konto Klienta utworzone w sklepie Hyaloo.pl przy użyciu danych Klienta umożliwiające zakupy Produktów oraz korzystanie z pozostałych funkcjonalności sklepu Hyaloo.pl;
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Strona - Sprzedawca jak i Klient, łącznie zwani „Stronami”;
 • Umowa - umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Hyaloo.pl pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.);
 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania przez Klientów ze sklepu Hyaloo.pl, w tym zasady sprzedaży Produktów za pośrednictwem Hyaloo.pl, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Hyaloo.pl, tj. usługi prowadzenia Konta Klienta (jeśli zostało założone), czy też wysyłki Newslettera; niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 128);
 • Produkty - towary oferowane przez Sprzedawcę w sklepie Hyaloo.pl, będące przedmiotem Umowy pomiędzy Stronami.
 • Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta – oznacza osobę fizyczną, zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Program Lojalnościowy Hyaloo – program lojalnościowy dla Klientów polegający na gromadzeniu punktów za zakupy zrealizowane na Hyaloo.pl, które Klient może wymienić na produkty z bieżącej oferty Sprzedawcy na zasadach określonych w Regulaminie.
 • "laik" oznacza osobę fizyczną, która nie ma formalnego wykształcenia w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny
 • "profesjonalista" - osoba fizyczna, która nie jest laikiem, albo "osoba fizyczna posiadająca formalne wykształcenie w odpowiedniej dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny

 

§ 3. Konto Klienta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta Klient wypełnia formularz rejestracyjny podając niezbędne dane oraz informacje o koncie. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści, w tym również jego pobrania.
 2. Klient ma możliwość dokonywania zakupów w sklepie Hyaloo.pl bez tworzenie Konta Klienta (tzw. „zakupy bez rejestracji”).
 3. Klient w celu utworzenia Konta Klienta oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia zaznaczając stosowne pole w formularzu rejestracyjnym. Klient może również uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie pod adresem https://hyaloo.pl/pl/i/Regulamin/3lub klikając w zakładkę „Regulamin” na stronie www.hyaloo.pl, sporządzić jego wydruk, a także otrzymać Regulamin drogą elektroniczną na każde jego żądanie skierowane do Sprzedawcy, bez dodatkowych opłat.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie wyrazić dodatkowo zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. W takim przypadku Sprzedawca dopełnia obowiązku informacyjnego odnośnie celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail w celach marketingowych jest dobrowolne i opcjonalne oraz nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres mailowy Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@hyaloo.pl.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny. Z chwilą kliknięcia w ten link, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian/uzupełnienia jego danych.
 7. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy o utworzenie Konta Klienta, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Postanowienia rozdziału 8 stosuje się odpowiednio.
 8. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenia Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 9. Klient, który utworzył Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z takim oświadczeniem.
 10. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia formularza rejestracyjnego z należytą starannością, w tym w szczególności do podania kompletnych i prawdziwych danych.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.

 

§ 4. Opinie o produktach

 1. Klient ma możliwość dodania opinii do wybranego przez siebie Produktu.
 2. Dodawanie opinii nie wymaga zalogowania się do Konta Klienta.
 3. Sprzedawca oświadcza, że nie jest w stanie zapewnić, że opinie na temat Produktów opublikowane na Hyaloo.pl pochodzą wyłącznie od Konsumentów, którzy faktycznie zakupili dany Produkt lub go rzeczywiście używali.

 

§ 5. Zakup Produktów

 1. Klient może dokonać zakupów produktów na stronie hyaloo.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę:
 2. po zalogowaniu się do Konta Klienta bądź
 3. bez zakładania Konta Klienta, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało każdorazowo nazwy i cechy zamówionych Produktów, dane Klienta (w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – nazwę takiego podmiotu), a także adres, numer telefonu, formę płatności, sposób dostawy a także (jeśli ma to zastosowanie) dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 5. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta Klienta – wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.
 6. Procedura dokonywania zamówień jest następująca:
 7. Klient wybiera Produkt, który zamierza nabyć i kilka przycisk „do koszyka”,
 8. Klient dodaje następne Produkty klikając przycisk „kontynuuj zakupy”,
 9. po dodaniu Produktów do koszyka, Klient wybiera kraj wysyłki dostawy) i wybiera metodę płatności,
 10. Klient kolejno przechodzi do finalizacji zamówienia klikając przycisk „zamawiam",
 11. Jeśli Klient nie posiada Konta Klienta zostanie przekierowany do strony, gdzie będzie mógł zdecydować o jego utworzeniu bądź realizacji zamówienia bez tworzenia Konta Klienta,
 12. Jeśli Klient posiada Konto Klienta może się zalogować podając dane do logowania
 13. Klient podaje dane adresowe do wysyłki oraz (opcjonalnie) dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski,
 14. po weryfikacji przez Klienta wprowadzonych przez niego danych, akceptacji treści Regulaminu, w sekcji „podsumowanie” Klient dokonuje zakupu klikając „potwierdzam zakup”,
 15. kolejno system generuje automatyczną wiadomość stanowiącą potwierdzenie złożenia zamówienia, przy czym potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest również elektronicznie na podany przez Klienta podczas rejestracji Konta adres e-mail.
 16. Klient podając dane niezbędne do realizacji zamówienia winien dochować należytej staranności, w tym w szczególności podać kompletne i prawdziwe dane w celu umożliwienia Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.
 17. W przypadku Klientów nieposiadających Konta Klienta (dokonujących tzw. „zakupów bez rejestracji”), w trakcie procedury zamówienia taki Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. W takim przypadku Sprzedawca dopełnia obowiązku informacyjnego odnośnie celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Klienta.
 18. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego adresu e-mail w celach marketingowych jest dobrowolne i opcjonalne oraz nie warunkuje możliwości dokonania zakupów. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hyaloo.pl.
 19. Ceny wskazane przy Produktach są cenami brutto i co do zasady zawierają podatek VAT obowiązujący na terenie Polski z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 20. W przypadku Klientów spoza Polski mających swoją siedzibę bądź miejsce zamieszkania na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej (innego niż Polska) mających obowiązek rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT; tj. Klient będący podatnikiem podatku od towaru i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług), sprzedaż następuje po cenach netto tj. bez uwzględnienia podatku VAT chyba że powszechnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
 21. W przypadku Klientów spoza Polski mających swoją siedzibę na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nie są zobowiązani do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) sprzedaż następuje z uwzględnieniem stawek VAT obowiązujących dla danych Produktów w kraju, do którego nastąpi dostawa towarów.
 22. W przypadku, gdy Klient ma swoją siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, jednakże Towary mają zostać wysłane na wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Unii Europejskiej, sprzedaż następuje z uwzględnieniem stawek VAT obowiązujących dla danych Produktów w kraju, do którego nastąpi dostawa towarów.
 23. W przypadku, gdy Klient ma swoją siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej i Towary mają zostać również wysłane na wskazany przez Klienta adres znajdujący się poza terytorium Unii Europejskiej, sprzedaż następuje po cenach netto, tj. bez uwzględniania podatku VAT.
 24. Zamówienie oczekuje na płatność przez 3 dni robocze. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości mailowej. Anulowanie zamówienia nie pozbawia Klienta możliwości dokonania ponownych zakupów na Hyaloo.pl.
 25. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą wygenerowania przez system Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia.
 26. Termin realizacji zamówienia Produktów wynosi do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wiadomości z potwierdzeniem realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dany Produkt nie jest dostępny w magazynie. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.
 27. We wszystkich pozostałych przypadkach nieopisanych powyżej, w których zamówienie ma zostać dostarczone przez Sprzedawcę na adres znajdujący się poza Polską, w tym w szczególności na terytorium państwa trzeciego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów, kosztów dostawy, które są uzależnione m.in. od: liczby i rodzaju zamówionych Produktów oraz cennika wybranej firmy kurierskiej dla przesyłki wysyłanej do kraju skąd pochodzi zamówienie. W tym celu Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą indywidualnie w celu ustalenia całkowitego kosztu zamówienia oraz jego warunków. Takie zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie po otrzymaniu przez Sprzedawcy wyraźnej akceptacji kosztów przez Klienta.
 28. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Produktu od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem Produktu do Sprzedawcy), Sprzedawca po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego 7-dniowego terminu do jego odbioru Produktu, może odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie Klientowi nie później niż w terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenia woli Sprzedawcy o odstąpieniu. W takim przypadku Umowa uważana będzie za niezawartą.
 29. W sytuacji określonej w pkt 17 powyżej, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko, co otrzymał od niego na mocy Umowy.
 30. Zamówienia na Produkty mogą być składane przez Klientów również telefonicznie pod numerem telefonu: +48 504 788 078, w godzinach 08:00 do 16:00, bądź mailowo pod adresem info@hyaloo.pl.
 31. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 6. Metody Płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i w przypadku, gdy adres dostawy znajduje się na terenie Polski lub Unii Europejskiej, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc. W przypadku, gdy Produkt ma zostać wysłany poza granice UE ostateczna wysokość kwoty do zapłaty może ulec zmianie po jej weryfikacji przez Sprzedawcę, w tym w szczególności z uwagi na cło, inne opłaty eksportowe, etc.
 2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy (jeśli mają zastosowanie).
 3. W trakcie składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych formach płatności:
 • przelewem bankowym natychmiastowym za pośrednictwem Płatności Shoper,
 • za pośrednictwem PayU (operatora płatności internetowych),
 • za pośrednictwem BLIK,
 • płatności ratalnej za pośrednictwem PayPo
 • tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy podany w wiadomości mailowej (przedpłata).

    4. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (zawarcia Umowy).

    5. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

    6. W przypadku zadeklarowania przez Klienta, że dokonuje on zakupu jako podatnik VAT, Klient zobowiązany jest podać numer NIP. Niepodanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) skutkuje (zgodnie z art. 106b ust. 5-6 ustawy o podatku od towarów i usług) udokumentowaniem sprzedaży paragonem fiskalnym niezawierającym NIP, bez możliwości dalszego wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT dla tego zakupu.

    7. Z powodu braku rozwiązań technicznych i systemowych Sprzedawca nie ma możliwości wystawienia paragonu z NIP nabywcy.

    8. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie faktur elektronicznych, tj. przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta Klienta.

    9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

    10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Autopay S.A.

 

§ 7. Dostawa

 1. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem kuriera (DPD Polska sp. z o.o. lub In Post)
 2. O wysłaniu zamówionych Produktów Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej.
 3. Produkty o różnych terminach realizacji Dostawy wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.
 4. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany przez Klienta adres, Sprzedawca zaleca w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania, w tym zabezpieczeń logistycznych (np. opakowanie Produktu jest uszkodzone, widoczne ślady otwierania, naruszono taśmę) rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie zawiadomić o powyższym Sprzedawcę.
 5. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi zastrzeżeń, Sprzedawca zaleca jeszcze w obecności przewoźnika sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego Produktu wskazane jest sporządzenie protokołu szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas dostawy lub zastrzeżeń co do dostarczonego Produktu, Sprzedawca zaleca spisać protokół szkody w obecności przewoźnika (w przypadku gdy przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy mailem na adres info@hyaloo.pl lub pisemnie na adres ul. Cicha 16, 61-710 Poznań.
 7. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Szczegółowe warunki dostawy Produktu przez przewoźnika regulują właściwe regulacje umowne obowiązujące u przewoźnika.
 9. Dostawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest bezpłatna przy zamówieniach powyżej 299zł.
 10. W przypadku wysyłek poza granice Polski informacja o kosztach dostawy umieszczona jest w zakładce „Czas i koszty dostawy” oraz dodatkowo widoczna jest podczas finalizacji zamówienia.
 11. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.

 

§ 8. Program Lojalnościowy
 1. Sprzedawca oferuje swoim Klientom (posiadającym aktywne Konto Klienta) program lojalnościowy, którego celem jest wsparcie sprzedaży oraz aktywizacja Klientów.
 2. Uczestnictwo w programie lojalnościowym jest bezpłatne.
 3. W celu aktywacji uczestnictwa w Programie, Klient zobowiązany jest do dokonania zakupów na Hyaloo.pl o wartości min. 200,00 zł brutto (nie wliczając kosztów dostawy).
 4. ramach Programu, Klient w zamian za dokonanie zakupu Produktów o łącznej wartości min. 200,00 zł brutto (nie wliczając kosztów dostawy) otrzymuje punkty lojalnościowe. Sprzedawca informuje Klienta o liczbie przysługujących jemu punktów za dane zamówienie po dodaniu Produktów do koszyka.
 5. Punkty lojalnościowe naliczane są w momencie opłacenia zamówienia w całości. Sprzedawca informuje Klienta o liczbie zdobytych punktów w formie mailowej, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 6. Klient może wymienić zgromadzone punkty lojalnościowe na wybrane Produkty pod warunkiem.

       a) zgromadzenia przez Klienta odpowiedniej liczby punktów pozwalających na ich wymianę na wybrane Produkty

       b) dokonania jedoczesnego zakupu Produktów o wartości co najmniej 200,00 zł brutto (nie licząc kosztów przesyłki), przy czym w ramach jednego zamówienia Klient może wymienić posiadane                    punkty lojalnościowe na maksymalnie jeden Produkt.

    9. W trakcie trwania Programu Lojalnościowego Klient może otrzymać dodatkowe punkty podczas akcji i promocji specjalnych.

    10.Szczegółowe zasady pozyskiwania dodatkowych punktów znajdują się na stronie hyaloo.pl w zakładce Program Lojalnościowy FAQ.

    12.W sytuacji, gdy Klient przez 180 dni kalendarzowych licząc od dnia ostatniego zamówienia nie dokonał zakupów w sklepie Hyaloo.pl,  wszystkie zgromadzone przez niego punkty tracą ważność. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne oraz nie mogę zostać przeniesione na inną osobę.

    13. W przypadku rezygnacji przez Klienta z nabycia Produktów, za które otrzymał punkty lojalnościowe w Programie, np., wskutek odstąpienia od Umowy, wypowiedzenia jej lub uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, Sprzedawca anuluje przyznane punkty

    14. Klientowi za zakup Produktów, których dotyczyło takie odstąpienie/wypowiedzenie/oświadczenie.

Klient może uzyskać informacje o posiadanej liczbie punktów lojalnościowych

 • logując się na Konto Klienta na stronie hyaloo.pl
 • w biurze obsługi Klienta dostępnym pod numerem telefonu [504 788 078].

    15. Ze względów formalnych, Produkty wymienione za punkty lojalnościowe, naliczą się w Koszyku Klienta za 0,02 gr. 

 

§ 9. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkt, jej warunki są udostępniane przy Produkcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.
 3. W przypadku, gdy Produkt jest niezgodny z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta za dorowadzenie do jego zgodności z Umową na podstawie przepisów rozdziału 5a Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową lub gwarancji należy przesyłać na adres HYALOO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Cicha 16, 61-710 Poznań bądź na adres e-mailowy: info@hyaloo.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio do Producentów/dystrybutorów Produktu wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
 6. Produkt jest niezgodny z Umową, jeżeli:
 7. nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych oraz dobrych praktyk;
 8. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Produktu są niezgodne z Umową;
 9. nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, i o którym to celu Sprzedawca został powiadomiony najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
 10. nie występuje w takiej ilości i nie ma takich cech, w tym trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Produktów;
 11. nie został dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 12. nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem.
 13. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Konsument i Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może żądać doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową poprzez naprawę lub wymianę Produktu na nowy.
 14. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 15. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 16. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z ust. 8 powyżej,
 17. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta,
 18. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową,
 19. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Produktu,
 20. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
 21. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.
 22. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 23. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta zawierało następujące informacje:
 • informację czy zgłoszenie dotyczy roszczenia z tytułu niezgodności Produktu z Umową (sprzedawca) czy gwarancji (producent)
 • imię i nazwisko bądź nazwę Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta;
 • nazwę Produktu;
 • datę nabycia Produktu;
 • numer Zamówienia;
 • szczegółowy opis wady Produktu;
 • chwilę powstania wady Produktu,
 • dane kontaktowe;

przy czym wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

   24. Gdy jest to niezbędne dla oceny istnienia wady Produktu równocześnie ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt do biura Sprzedawcy na adres korespondencyjny wskazany w rozdziale 1 pkt 1 powyżej.

   25. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej.

   26. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o obniżeniu ceny.

   27. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   28.Termin wykonania obowiązków z tytułu gwarancji określony jest w treści dokumentu gwarancji oraz nie powinien przekroczyć 14 dni licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

   29. Uprawnienia Konsumenta wynikające z wad Produktu lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają ich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

 

§ 10. Warunki techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu hyaloo.pl:

 1. aktywne połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego, w tym przykładowo telefonu komórkowego, tabletu) plików hipertekstowych (HTML),
 3. posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

§ 11. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta / Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania jemu Produktu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik, a jeśli Produkt był dostarczany partiami lub w częściach, od dnia w którym wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i przez niego wskazana weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć w dowolnej formie, w tym przykładowo przesłać Sprzedawcy drogą mailową na adres: info@hyaloo.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w rozdziale 1 pkt 1 powyżej. Klient może w tym celu skorzystać z formularza dostępnego TUTAJ,lecz nie jest to obowiązkowe.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta o otrzymaniu jego oświadczenia na trwałym nośniku (w tym przykładowo w formie pisemnej bądź w formie wiadomości mailowej) oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności faktycznie uiszczone na poczet ceny, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia. 
 4. Jeżeli Klient (będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem (z zastrzeżeniem postanowień podpunktu 8.). 
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem/Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy Produkty na adres korespondencyjny wskazany w rozdziale 1 pkt 1 powyżej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, tj. koszty opakowania towaru, jego zabezpieczenia oraz koszty odesłania/dostarczenia towaru na adres wskazany w rozdziale 1 pkt 1 powyżej.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Produktu (rzeczy) będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i ewentualnymi akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy zawarciu Umowy.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w następujących wypadkach:
 12. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 14. umowy, w której Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 15. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 17. Postanowienia niniejszego punktu 8 znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

§ 12. Ochrona Danych Osobowych

 1. W sklepie hyaloo.pl przetwarzane sąd dane osobowe Klientów i osób kontaktujących się ze Sprzedawcą za pośrednictwem [X]
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 powyżej jest Sprzedawca, tj. HYALOO sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Cicha 16, 61-710 Poznań, NIP 7831717224, REGON: 360228974.
 3. Kontakt w sprawie danych osobowych: info@hyaloo.pl, tel. +48 504 788 078.
 4. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności, jak również szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w zakładce Polityka Prywatności na stronie hyaloo.pl. Zmiana Polityki Prywatności nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

§ 13. Pozasądowe Metody Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

 1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 9 powyżej, Konsumentowi przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje te dostępne są na stronie www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument ma prawo:
 3. zwrócić się, do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 4. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
 5. zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 6. Ponadto, na stronie www.webgate.ec.europa.eu dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich ze Sprzedawcą jest:
 8. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, www.poznan.wiih.gov.pl lub też
 9. inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista podmiotów uprawnionych jest dostępna na stronie www.polubowne.uokik.gov.pl, przy czym Konsument ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów się zwróci). 

 

§ 14. Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów oraz odpowiednio Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

  ***

  POBIERZ WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY>

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium